Date Emsaq Iqamah Sunrise Dhur Iqamah Asr Iqamah Maghrib Iqamah Isha Iqamah
Thursday, June 8, 2023 3:45 5:00 5:35 1:11 1:30 5:06 5:15 8:38 8:45 10:12 10:15