Date Emsaq Iqamah Sunrise Dhur Iqamah Asr Iqamah Maghrib Iqamah Isha Iqamah
Thursday, September 23, 2021 05:26 6:00 06:49 1:05 1:15 4:30 4:45 7:11 7:15 8:28 8:30